༢༠༢༢ • དྭགས་པོའི་འདས་མཆོད།

གསལ་བསྒྲགས། སང་ཉིན་གསུང་ཆོས་ཕྱི་བཏོན་ཆགས་ནས། རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་མུ་འཐུད་ནས་གསུང་གནང་གི་རེད།
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
© 2020-22 Dharma Treasure. All Rights Reserved.