༢༠༢༢ ལོའི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་འཕར་མ། • ཉིན་བདུན་པ།

2022 特殊噶舉祈願法會流程
སྤྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 16 ཉིན།
༢ : ༣༠ ནས། ༤ : ༣༠ བར། ཞི་བར་གཤེགས་པ་བླ་ཆེན་ཐིག་ནཱཐ་ཧན་མཆོག་དང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ ༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་ཕྱིར་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་མཆོད་གསུང་འདོན་ཞུ་རྒྱུ།
༤ : ༣༠ ནས། ༥ : ༣༠ བར། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།)
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ། མི་ལའི་སྨོན་ལམ། བོད་ཡུལ་བདེ་སྨོན། མར་པའི་བཀྲ་ཤིས། སྒར་ཆེན་བཀྲ་ཤིས།
སྤྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 17 ཉིན།
༢ : ༣༠ ནས། ༤ བར། འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྟོང་མཆོད།
༤ : ༣༠ ནས། ༥ : ༣༠ བར། མར་མེ་སྨོན་ལམ།
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
© 2020-22 Dharma Treasure. All Rights Reserved.